Lejebetingelser

1. AFHENTNING OG TILBAGELEVERING

1.1       Bilen afhentes og afleveres på Kristrupvej 170, 8960 Randers SØ. Såfremt den ikke tilbageleveres som aftalt falder det ind under straffelovens §293.

1.2       Lejer accepterer at have modtaget bilen i god stand og uden synlige fejl. Fejl eller mangler ved bilens stand skal meddeles ved afhentningen.

1.3       Lejer skal tilbagelevere bilen rengjort og i samme stand som ved afhentningen. Brændstofmåler må ikke lyse ved aflevering.

Der må ikke ændres på bilens udseende, herunder påføres klistermærker o.l. Såfremt dette er sket ved afleveringen, opkræves lejer minimum 750,- kr. for at bringe bilen tilbage til samme udseende som ved afhentningen.

1.4       HK Automobiler A/S (efterfølgende kaldet udlejer) er berettiget til at tilbagetage bilen på ethvert tidspunkt og uden påkrav for lejers regning, hvis bilen anvendes i strid med lejeaftalen, eller lejer på anden vis gør sig skyldig i misligholdelse.

2. LEJER / FØRER 

2.1       Lejer/fører skal kunne forevise gyldigt kørekort, samt dokumentere bopælsadresse og være fysisk til stede ved udlevering af lejebilen.

2.2       Det lejede motorkøretøj må kun føres af lejeren eller eventuelle andre personer, der med lejekontrakten har fået tilladelse hertil.

2.3       Lejekontrakten skal medbringes under kørslen og på forlangende vises til politiet.

2.4       Udlejer er forpligtet til at informere følgende i kontrakten:

i. Hvis udlejeren ikke tegner kaskoforsikring for motorkøretøjet, skal lejeren og eventuelle andre førere, der er
berettigede til at føre køretøjet, have samme retsstilling over for motorkøretøjets ejer, som han ville have haft, hvis
kaskoforsikring havde været tegnet.

ii. Såfremt bilen bliver frataget af myndighederne, grundet vanvidskørsel eller andet skal lejeren straks erstatte bilen i sin fulde værdi samt 3 måneders leje.

3. ANVENDELSE AF LEJEBILEN

3.1       Lejer/fører anerkender sit personlige ansvar for at betale alle bøder og rets-omkostninger i forbindelse med parkerings-/færdsels- eller andre lovovertrædelser som pålægges køretøjet, dens ejer eller udlejer inden for denne kontrakts gyldighedsperiode, bortset fra hvor udlejeren har skylden. Eventuelle parkeringsafgifter m.v. fra lejeperiode, som modtages hos udlejer uden at lejer har oplyst herom, ved returnering eller under lejeperioden pr. mail, reserveres/forbeholdes senere træk på kreditkort, samt et gebyr på 375 kr. til udlejerfor håndtering heraf. Derudover skal afgiften og eventuelle rykkergebyrer fra udstederen betales af lejer.

3.2       Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar på enhver genstand, som lejeren eller andre måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet.

3.3       Lejebilen må kun benyttes til privatkørsel og ikke udlejes eller udlånes til andre end på lejekontrakten anførte lejer/fører(e).

3.4       Ved uansvarlig brug, såsom kørsel med manglende olie/vand eller hærværk og misbrug af det lejede køretøj, vil det til enhver tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade. Det samme gælder ved kørsel

3.5       Tobaksrygning og husdyr er ikke tilladt i lejebilerne, uden særlig aftale med udlejer.

4. FORSIKRING 

4.1       Bilen er i lejeperioden dækket af udlejers forsikring. Bilen har ansvar- og kaskoforsikring inkl. vejhjælp. Lejer har en selvrisiko på 3.500 kr. på kaskoforsikringen. Der er yderligere tegnet førerulykkeforsikring.

4.2       Ved brug for vejhjælp ring døgnet rundt til CarPeople vejhjælp 65655015 og oplys nummerplade.

Skal bilen på værksted, skal den altid bugseres til HK Automobiler A/S, Kristrupvej 170, 8960  Randers SØ.

Kørsel i udlandet er ikke tilladt, men kan eventuelt aftales særskilt. Dette kræver et skriftligt tillæg til lejekontrakten. Kontakt os på 86428211.

4.3  Ved færdselsuheld er lejer/fører forpligtet til:

 1.     At udfærdige så fyldestgørende skadeanmeldelse som muligt
  b.     Meddele navn og adresse på implicerede parter samt evt. vidner
  c.     Ikke overfor modpart at anerkende skyld i det hele
  d.     Ikke at forlade den lejede bil uden fornødent hensyn er taget til beskyttelse af bilen
  e.     Hurtigst muligt at underrette udlejer
  f.      Til modparten at oplyse at bilen er forsikret hos Sønderjysk

4.4   Forsikringen dækker ikke skader forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, eller skader sket fordi bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftale-lovens § 20.

5. OPFYLDELSE AF LOVGIVNINGEN OG ANDRE NORMER 

5.1       Lejer/fører skal til enhver tid have gyldigt førerbevis og skal på udlejers forlangende dokumentere dette. Lejer/fører skal straks meddele udlejer, såfremt førerbevis måtte blive frakendt, hvorefter udlejer kan hæve lejeforholdet. Lejer skal anvende bilen i overensstemmelse med færdselslovens regler.

6. BETALING & KOMMUNIKATION

6.1       Betalingen for lejen håndteres månedligt, hvor den første betaling skal falde indenfor 2 hverdage efter reservationen. Efterfølgende skal betaling for kommende mdr. falde senest 2 hverdage inden ny påbegyndt mdr. Det er også muligt at betale for hele perioden samlet fra starten. Bilerne lejes kun ud i hele måneder – regnet som 30 dage.

6.2       Det er vigtigt at lejer informerer udlejer straks, hvis lejer får nyt telefonnummer og/eller mailadresse, samt ny bopælsadresse. Kan udlejer ikke komme i kontakt med lejer f. eks. ifm. betaling/forlængelse af kontrakt kan det resultere i en efterlysning af lejebilen. Se pkt. 1.1. Ignoreres henvendelser fra udlejer eller kan udlejer af anden grund, som lejer ikke har oplyst om, ikke få kontakt til lejer i mere end 3 hverdage, ses det som brud på kontrakten og udlejer kan derved ophæve den uden kompensation til lejer.

7. OPHØR/FORLÆNGELSE 

7.1       Lejeperioden er fastsat af kunden ved bestilling, hvor der er aftalt, hvor længe lejen skal vare. Ønskes lejeaftalen opsagt inden udløbet af aftalt periode, kan lejer kontakte udlejer. Ønskes lejen forlænget kan lejer ligeledes kontakte udlejer. Ændring af lejemål kan dog aldrig garanteres. Vi vil dog altid bestræbe os på, at være behjælpelig.

Udlejer er dog berettiget til at ophæve lejeaftalen og tilbagetage bilen, såfremt lejer misligholder lejeaftalen.

7.2      Såfremt kunden ikke betaler eller aflevere bilen rettidigt skal lejeren betale 3.000,- kr. for afhentning af bilen. Såfremt bilen er mere end 100 km væk tillægges yderligere 950,- kr. pr. time i forbindelse med hjemtagningen.

Bliver nøglen ikke afleveret skal denne også erstattes – dog min. 1.500,- kr.

 

Der tages forbehold for tastefejl.